Ministar Ramić: Niži nivoi vlasti moraju ubrzati dinamiku preuzetih obaveza na provođenju Projekta CEB II

Ministar Ramić: Niži nivoi vlasti moraju ubrzati dinamiku preuzetih obaveza na provođenju Projekta CEB II

U organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica danas je u Sarajevu održan radno-konsultativni sastanak o implementaciji Projekta CEB II – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“, napodručju Kantona Sarajevo i Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.

Cilj sastanka bio je prezentirati pregled dosadašnje realizacije potprojekata, ukazati na prepreke i kašnjenja koja nastaju uglavnom radi administrativnih procedura na nižim nivoima vlasti, a sve radi ubrzanja dinamike na provođenju Projekta CEB II na području Kantona Sarajevo i BPK-a Goražde.

Sastanku su prisustvovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, u ime implementatora Projekta na području Federacije BiH, kao i resorni kantonalni ministri ova dva kantona, te načelnici i ovlašteni predstavnici iz općina u kojima se implementira Projekt CEB II.

„Federalno ministarstvo kao implementator Projekta CEB II u Federaciji BiH svoje kapacitete u značajnoj mjeri usmjerava kako bi ovaj Projekt završilo u planiranom roku. Međutim, činjenica jeste da niži nivoi vlasti moraju ubrzati dinamiku preuzetih obaveza kako bi projekt bio na vrijeme završen. Analizirali smo stanje provođenja potprojekata u kantonima, utvrdili gdje su najveća odstupanja od zadatih rokova te putem direktnih radnih sastanaka sa kantonima i općinama, uz našu stručnu podršku, pokušat ćemo ubrzati dinamiku provođenja radova. Danas smo to uradili sa Kantonom Sarajevo i BPK-a Goražde, a u narednim danima ćemo organizirati sastanke i sa ostalim kantonima“, kazao je federalni ministar Edin Ramić.

Na području Kantona Sarajevo u okviru Projekta CEB II planirana je realizacija tri podprojekta, u općinama Ilidža i Hadžići, a vlasnik objekata je Ministarstvo za rad socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Kantona Sarajevo. Ukupna planirana vrijednost podprojekata iznosi oko 5,4 miliona eura, od čega je kreditno zaduženje skoro tri miliona eura, a ostatak sredstava kontribucija resornog kantonalnog ministarstva. Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u okviru Projekta CEB II realizira se ukupno devet podprojekata, u općinama Pale-Prača, Foča-Ustikolina i Grad Goražde. Planirana je sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih  jedinica ukupne vrijednosti od 8,5 miliona eura, od čega je kreditno zaduženje pet miliona eura a ostatak sredstava kontribucija općina.

Ovo je vrlo složen državni Projekt u koji su uključeni svi nivoi vlasti,i podrazumjeva veliki broj procedura, posebno na kantonalnom i općinskom nivou, kao što su osiguranje zemljišta te projektne dokumentacije, dozvola, kao i usluge nadzora nad izvođenjem radova i priključenje objekata na potrebnu infrastrukturute utvrđivanje različitih renti i sl. Ipak, vjerujemo da ćemo uz intenzivniju saradnju i komunikaciju sa nižnim nivoima vlasti koji i donose najviše procedurauspjeti u najvećoj mjeri zatvoriti kolektivne centre i ispoštovati rokove“, poručio je ministar Ramić.

Inače, u okviru Projekta CEB II, na području Federacije BiH planirana je realizacija ukupno 49 podprojekata u 29 općina, u kojim će biti izgrađeno ili sanirano 1.450 stambenih jedinica za 4350 korisnika iz kategorije raseljenih ili osoba u stanju socijalne potrebe. Kreditno zaduženje Federacije BiH iznosi blizu 80 miliona KM. Ukupna vrijednosti projekta za BiH je blizu 120 miliona KM, koji se finansira kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope, a vodeća institucija projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok su implementatori resorna entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva/uprave, općinske i gradske vlasti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Prijava na javni poziv