Organizacijska struktura

Početna / Organizacijska struktura

Kabinet Ministra:

OPIS POSLOVA:

U Kabinetu ministra vrše se poslovi i zadaci koji su neposredno vezani za potrebe rada ministra. Primanje i osiguravanje cjelokupne pošte koja je upućena ministru i Ministarstvu, pripremanje materijala za sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, odgovaranje na dopise upućene direktno ministru, ugovaranje i zakazivanje sastanaka sa ministrom, ugovaranje i organizovanje posjeta ministra van Ministarstva, koordiniranje rada sa Kabinetom Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i ostalim kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima u Bosni i Hercegovini, međunarodnim organizacijama, ambasadama ili vladama drugih zemalja, organizovanje prevođenja sa stranih jezika na bosanski jezik i obrnuto akata koja se šalju Ministarstvu ili upućuju iz Ministarstva, arhiviranje materijala koji imaju dugoročan karakter i ostali tehnički i drugi poslovi neophodni za efikasno i blagovremeno ostvarivanje funkcije ministra.

Šef kabineta:

Alma Krličbegović, MA iur
Telefon: +387 33 294 103 
Fax: +387 33 226 553 
E-mail: kabinet@fmroi.gov.ba

Sekretar Ministarstva:

Esed Ivojević, dipl. iur.

OPIS POSLOVA:

Sekretar Ministarstva obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ministarstva, koordinira radom organizacionih jedinica, sarađuje sa drugim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, kao i sa javnim i drugim privrednim društvima, realizira program rada Ministarstva i odgovoran je za zakonito korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala Ministarstva, vrši i druge poslove koje mu odredi ministar. U slučaju odsutnosti rukovodećih državnih službenika, neposredno rukovodi tom osnovnom organizacionom jedinicom.

Kontakt:

Telefon: +387 33 294 104
Fax: +387-33 226 553
E-mail: kabinet@fmroi.gov.ba; esed.ivojevic@fmroi.gov.ba

Sektor za ekonomsko-finansijske, kancelarijske i opće poslove:

Pomoćnik ministra: 
Helena Jurković

OPIS POSLOVA:

U Sektoru za ekonomsko-finansijske, kancelarijske i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi: ekonomsko-finansijski poslovi na nivou Ministarstva; materijalno-finansijsko poslovanje; izrada prijedloga budžetsog zahtjeva; izrada i praćenje finansijskih planova Ministarstva; poduzimanje mjera kojima se osigurava realizacija finansijskih planova prema namjeni i dinamici koja je utvrđena u planu; analiza godišnjih planova i poduzimanje mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka; izrada periodičnih obračuna i završnog računa; praćenje i izvještavanje izvršenja budžeta; vođenje i praćenje budžeta kroz aplikaciju BPMIS; vođenje i praćenje programa javnih investicija kroz aplikaciju PIMIS; izrada Izjava o fiskalnoj odgovornosti; izrada Izjava o fiskalnoj procjeni zakona i drugih propisa na budžet i obrada iste kroz aplikaciju; evidencija troškova po  vremenu i nosiocu, analiza, praćenje i unos transfera u Jedinstveni račun trezora (JRT) u skladu sa odobrenim finansijskim planom korištenja sredstava, vođenje blagajničkog poslovanja i obavljanje pripreme plaća i naknada za zaposlene u Ministarstvu; realizacija ugovora o javnim nabavkama materijala, usluga, sitnog inventara i stalnih sredstava za potrebe Ministarstva; praćenje realizacije projekata Ministarstva i obavljanje poslova monitoringa svih projekata Ministarstva i namjenskog utroška sredstava od strane korisnika projekata; praćenje instrumenata osiguranja realizacije ugovora; poslovi saradnje sa drugim organima i organizacijama, poslovi prijema, zavođenja, raspoređivanja i arhiviranja akata.

Kontakt:

Tel.: +387 33 294 176
Fax.: + 387 33 226 553 
Email: statistika@fmroi.gov.ba

Sektor za razvojne projekte održivosti povratka

Pomoćnik ministra: 
mr. Nisvet Mujanović 

OPIS POSLOVA:

U Sektoru za razvojne projekte održivosti povratka obavljaju se sljedeći poslovi: poslovi u vezi sa izradom i realizacijom projekata, programa i planova podrške održivosti povratka u cilju stvaranja reintegrisanih i prosperitetnih povratničkih domaćinstava i zajednica povratnika unutar i iz Federacije Bosne i Hercegovine, stvaranje pretpostavki za poljoprivredni razvoj kroz obezbjeđivanje poljoprivredne mehanizacije, prateće opreme i repromaterijala, izgradnju pratećih objekata za razvoj stočarstva, uspostavu malih i srednjih farmi za uzgoj sitne i krupne stoke podsticaj zapošljavanja povratnika u maloj privredi putem pokretanja zanatskih i proizvodno-uslužnih djelatnosti i drugih razvojnih i kreditnih projekata koji osiguravaju zapošljavanje povratnika, pružanje podrške stručnom osposobljavanju i prvom zapošljavanju povratnika mlađe životne dobi, obnova i izgradnja infrastrukturnih kapaciteta (putevi, elektrifikacija, vodosnadbijevanje, javna rasvjeta), vjerskih i sakralnih, kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih objekata društvenog karaktera, preduzimanje potrebnih mjera kako bi se povratnicima olakšao pristup pravu na zdravstvenu, socijalnu i penzionu zaštitu, obrazovanje, rad i zapošljavanje u cilju smanjenja siromaštva i osiguranja reintegracije povratničke populacije u mjestima povratka;pripremanje i usklađivanje projekata, planova i programa podrške održivosti povratka i zapošljavanja u skladu sa  preporukama  državnih i federalnih strategija koje su u vezi sa povratkom raseljenih osoba i izbjeglica, važećim državnim i federalnim zakonima iz oblasti raseljenih osoba, izbjeglica i povratnika, godišnjim planovima Ministarstva, Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine i Odbora za povratak Parlamenta Federacije, prikupljanje podataka o potrebama povratnika za pripremu projekata, planova i programa podrške održivosti povratka i zapošljavanja u saradnji sa Regionalnim centrima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, nadležnim kantonalnim ministarstvima, upravama i općinskim službama, udruženjima povratnika, domaćim i stranim nevladinim humanitarnim organizacijama; vrši realizaciju razvojnih projekata podrške održivosti povratka i zapošljavanja u saradnji sa ostalim sektorima Ministarstva i drugim subjektima nadležnim za oblast investiranja iz razvojnih projekata, realizaciju zajedničkih projekata podrške održivosti povratka i međuentitetske saradnje po osnovu sporazuma o zajedničkom finansiranju sa drugim državnim i federalnim ministarstvima, federalnim institucijama i nevladinim organizacijama, nadležnim kantonalnim i entitetskim organima, kao i lokalnim zajednicama; vršenje poslova izrade projektno tehnološke dokumentacije, izrada normativnih akata, propisa i dokumenata za raspisivanje javnih poziva u vezi sa konkurisanjem korisnika, priprema tehničke specifikacije za postupke javnih nabavki, organizacija izvedbenih operativnih aktivnosti realizacije planova, programa i zajedničkih projekata održivog povratka i zapošljavanja, nadzor i evaluacija izvršenja planova, programa i zajedničkih projekata, izvještavanje o realizaciji programa, predlaganje korekcija i poboljšanja,, učestvovanje u izradi trogodišnjeg strateškog plana, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva, učestvovanje u izradi plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za svaku godinu, kao i sve druge poslove iz nadležnosti Ministarstva u oblasti održivosti povratka.

Kontakt:

Sektor: +387 33 294 163
Odsjek za investicione projekte i malu privredu: +387 33 294 139 
Odsjek za infrastrukturu: +387 33 294 125 
Odsjek za projekte u poljoprivredi: + 387 33 294 127
Fax.: +387 33 226 553 
Email: odrzivi@fmroi.gov.ba
 

Sektor za izgradnju i obnovu stambenih objekata raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica:

Pomoćnik ministra:

mr. Sead Kopić 
 

OPIS POSLOVA:

U Sektoru za izgradnju i obnovu stambenih objekata raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica obavljaju se sljedeći poslovi: učestvovanje u izradi i provedbi ciljeva iz Revidirane Strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma (u daljem tekstu: DMS), učestvovanje u izradi strategija reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, strategija neprofitnog-socijalnog stanovanja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i drugih strategija koje tretiraju ovu oblast; priprema protokola i memoranduma o zajedničkoj saradnji sa međunarodnim i domaćim institucijama; vođenje evidencije o stanju raseljenih osoba, povratnika, izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u odnosu na prijave na javne oglase za rekonstrukciju stambenih jedinica, evidencije o ostvarenom povratku kroz realizirane programe povratka Ministarstva i zajedničke programe sa vladinim i nevladinim sektorom; vođenje evidencije o vrsti pružene pomoći i potrebama povratničkih porodica za potpunu reintegraciju u lokalnu zajednicu, evidencije o mladim povratničkim porodicama i njhovim potrebama kao i evidencije o povratku i potrebama stručnih kadrova,vođenje evidencije podataka povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, učestvovanje u kreiranju baza podataka o korisnicima smještenim po modelu neprofitnog-socijalnog stanovanja; učestvovanje u izradi trogodišnjeg strateškog plana, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva i plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za svaku tekuću godinu; vršenje koordinacije sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima, kantonima, općinama povratka i boravka, UNHCR-om, OSCE-om, udruženjima, nevladinim organizacijama, donatorima i kreditorima u cilju realizacije planova i programa za povratak; izbor korisnika za dodjelu pomoći za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica iz sredstava Budžeta Federacije, donatorskih sredstava i kreditnih zaduženja;učestvovanje u pripremi i realizaciji zajedničkih projekata koji se realiziraju u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i finansiraju putem Fonda za povratak BiH, kao i zajedničkih programa sa vladinim i nevladinim sektorom, inicira i učestvuje u organizaciji održavanja donatorskih konferencija u cilju obezbijeđenja finansijskih sredstava za stvaranje uslova za povratak; učestvuje u pripremi programa radi kreditnog zaduženja Federacije BiH i Bosne i Hercegovine u svrhu obezbijeđenja sredstava za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba, izbjeglica, povratnika i državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji; učestvovanje u pripremi projekata za stambeno zbrinjavanje korisnika kolektivnih centara/alternativnog smještaja po modelima neprofitnog-socijalnog stanovanja; implementacija zajedničkih projekata koji se realiziraju u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, a finansiraju putem Fonda za povratak BiH i zajedničkih projekata koje realiziraju međunarodne organizacije i druge institucije; vrši snimanje i obradu socio-ekonomskog statusa povratnika, rješava i prati izvršenje prispjelih podnesaka i zahtjeva; obrada zahtjeva za dodjelu sredstava za ugradnju građevinskog materijala; snimanje stepena oštećenja stambenih objekata i priprema specifikacije potrebnog građevinskog materijala, vrši snimanje i pripremu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“, učestvuje u pripremi tehničke specifikacije tenderske dokumentacije za isporuku građevinskog materijala i izvođenje radova na obnovi i rekonstrukciji, vrši nadzor nad izvođenjem radova, priprema dokumentaciju i realizira tehnički pregled i predaju objekata krajnjim korisnicima; izdaje saglasnost za početak ili obustavljanje isporuka, vrši organizaciju isporuke građevinskog materijala, prati isporuku, vrši kontrolu kvaliteta i kvantiteta isporučenog građevinskog materijala, priprema potrebnu dokumentaciju i vrši primopredaju građevinskog materijala na relaciji dobavljač – krajnji korisnik donacije, prati ugradnju doniranog građevinskog materijala, vrši tehnički pregled objekata i evaluaciju realiziranih programa.

Kontakt:

Tel.: +387 33 294 124
Fax.: + 387 33 226 553 
Email: izbjeglice@fmroi.gov.ba

Sektor za humanitarnu djelatnost:

Pomoćnik ministra: 
Zdravko Beljo

OPIS POSLOVA:

U Sektoru za humanitarnu djelatnost obavljaju se sljedeći poslovi: izrada i praćenje ostvarivanja bilansa potreba za humanitarnom pomoći raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica, identifikacija korisnika, pripremanje kriterija za raspodjelu pomoći, saradnja sa međunarodnim i drugim humanitarnim organizacijama, sintetička obrada podataka o korisnicima humanitarne pomoći i potrebama za humanitarnom pomoći, iniciranje, prikupljanje i evidentiranje projekata i davanje ocjene o njihovoj opravdanosti, ostvarivanje saradnje sa donatorima radi realizacije projekata, praćenje realizacije projekata kada je jedna od ugovornih strana Federacija BiH, posredovanje kod zaključivanja ugovora između humanitarnih organizacija i izvođača projekta, kad jedna od ugovornih strana nije Federacija BiH, izdavanje dozvola stranim humanitarnim organizacijama za realizaciju predloženih humanitarnih projekata, razmatranje i davanje mišljenja na planove i programe djelatnosti humanitarnih organizacija, praćenje rada humanitarnih organizacija i na osnovu toga izrada izvještaja, informacija i drugih materijala, inspekcijski nadzor nad radom stranih humanitarnih organizacija koje obavljaju humanitarnu djelatnost na području dva ili više kantona; Sektor obavlja i poslove koji se odnose na: ukupne institucionalne mehanizme brige vlasti prema obrazovanju mladih povratnika, sarađuje i koordinira sa vladinim i nevladinim sektorom u implementaciji projekata iz oblasti humanitarne djelatnosti, organizira i koordinira izvedbene operativne aktivnosti realizacije planova, obezbjeđuje provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora, prati realizaciju i evidentiranje utroška sredstava po programima i pozicijama Budžeta; koordinacija rada domaćih udruženja i fondacija koja se bave humanitarnom djelatnošću i stranih humanitarnih organizacija, prikupljanje humanitarnih projekata (proizvodnja hrane, odjeće, obuće, izgradnja i sanacija naselja i objekata, projekti iz djelatnosti socijalne i dječije zaštite, projekti socijalne adaptacije, projekti organizacije pomoći i povratka raseljenih lica i izbjeglica, izrada izvještaja, informacija i drugih materijala, učestvujući u pripremi prijedloga memoranduma o razumijevanju, protokola o saradnji i slično, učestvovanje u izradi trogodišnjeg strateškog plana, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i Ministarstva.

Kontakt:

Tel.: +387 33 294 172
Fax.: +387 33 226 553 
Email: hum_djelatnost@fmroi.gov.ba

Jedinica za internu reviziju

Pomoćnik ministra: 

OPIS POSLOVA:

U Jedinici za internu reviziju obavljaju se sljedeći poslovi: izrada operativnih uputstava i pravilnika o internoj reviziji, priprema strateških i godišnjih planova interne revizije, izrada pojedinačnih planova interne revizije, obavljanje interne revizije (planiranje i preliminarne aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje sistema/procesa/aktivnosti, procjena sistema internih kontrola, testiranje internih kontrola, ocjena  sistema internih kontrola – preporuke za poboljšanje sistema internih kontrola i veću efikasnost i djelotvornost organizacionog sistema), izvještavanje o provednim revizijama, praćenje spovođenja preporuka, evidentiranje i dokumentiranje procesa revizije, iniciranje angažiranja potrebnih eksperata, izrada godišnjih izvještaja rada interne revizije (po potrebi i periodičnih), poslovi pripreme planova obuke internih revizora.

Kontakt:


Tel.: +387 33 294 177
Fax.: +387 33 22 65 53
Email: 

Tri službe u Ministarstvu su:

  1. Služba za pravne, personalne i poslove javnih nabavki
  2. Služba za saradnju sa iseljeništvom
  3. Služba za implementaciju zajedničkih projekata i razvojne projekte EU fondova
Prijava na javni poziv