Organizacijska struktura

Početna / Organizacijska struktura

Kabinet Ministra:

OPIS POSLOVA:

U Kabinetu ministra vrše se poslovi i zadaci koji su neposredno vezani za potrebe rada ministra. Primanje i osiguravanje cjelokupne pošte koja je upućena ministru i Ministarstvu, pripremanje materijala za sjednice Vlade Federacije BiH, Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe BiH, odgovaranje na dopise upućene direktno ministru, ugovaranje i zakazivanje sastanaka sa ministrom, ugovaranje i organizovanje posjeta ministra van Ministarstva, koordiniranje rada sa Kabinetom Premijera Federacije BiH i ostalim kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima u BiH, međunarodnim organizacijama, ambasadama ili Vladama drugih zemalja, organizovanje  prevođenja sa stranih jezika na domaći i obrnuto akata koja se šalju Ministarstvu ili upućuju iz Ministarstva, arhiviranje materijala koji imaju dugoročan karakter i ostali tehnički i drugi poslovi neophodni za efikasno i blagovremeno ostvarivanje funkcije ministra.

Šef kabineta:


Telefon: +387 33 265 321 
Fax: +387 33 226 553 
E-mail: kabinet@fmroi.gov.ba

Sekretar ministarstva:

Sekretar ministarstva:
Esed Ivojević, dipl. iur.

OPIS POSLOVA:

Sekretar Ministarstva obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ministarstva, koordinira radom organizacionih jedinica, sarađuje sa drugim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave, kao i sa javnim i drugim privrednim društvima, realizira program rada Ministarstva i odgovoran je za zakonito korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala Ministarstva, vrši i druge poslove koje mu odredi ministar. U slučaju odsutnosti rukovodećih državnih službenika, neposredno rukovodi tom osnovnom organizacionom jedinicom.

Kontakt:

Telefon: +387 33 223 730
Fax: +387-33 226 553
E-mail: kabinet@fmroi.gov.ba; esed.ivojevic@fmroi.gov.ba

Sektor za pravne, finansijske i opće poslove:

Pomoćnik ministra: 
Suvad Hadžialić

OPIS POSLOVA:

U Sektoru za pravne, finansijske i opće poslove obavljaju se slijedeći poslovi: vođenje ekonomsko-finansijskih, pravnih, personalnih, informatičkih i općih poslova na nivou Ministarstva, poslovi programiranja i planiranja na nivou Ministarstva, poslovi koordinacije na izradi trogodišnjeg strateškog plana, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva, priprema općih akata Ministarstva, materijalno-finansijsko poslovanje, izrada finansijskog plana, obračun i isplata plaća, nabavka materijalno-tehničkih sredstava i kancelarijskog materijala i usluga preko JRT-a, opsluživanje Federalnog pravobranilaštva po pitanju svih sporova koji se vode protiv ovog ministarstva ili koje vodi ovo ministarstvo, personalni poslovi, vođenje upravnog postupka u drugom stepenu, poslovi saradnje sa drugim organima i organizacijama, poslovi prijema zavođenja, raspoređivanja i arhiviranja akata, administrativno-tehnički, daktilografski, kurirski poslovi i poslovi upravljanja motornim vozilima.

Kontakt:

Terezije 56
Sarajevo
Tel.: +387 33 21 48 65
Fax.: + 387 33 26 58 11
Email: statistika@fmroi.gov.ba

Sektor za razvojne projekte održivosti povratka

Pomoćnik ministra: 
mr. Sead Kopić 

OPIS POSLOVA:

U Sektoru za razvojne projekte održivosti povratka obavljaju se slijedeći poslovi: normativni, pravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi vezani za izradu i realizaciju projekata, programa i planova podrške održivosti povratka u cilju stvaranja reintegrisanih i prosperitetnih povratničkih domaćinstava i zajednica povratnika unutar i iz Federacije Bosne i Hercegovine, stvaranje pretpostavki za poljoprivredni razvoj kroz obezbjeđivanje poljoprivredne mehanizacije, izgradnju pratećih objekata za razvoj stočarstva, podsticaj zapošljavanja povratnika u maloj privredi putem pokretanja zanatskih i proizvodno-uslužnih djelatnosti, uspostavu malih i srednjih farmi za uzgoj sitne i krupne stoke i drugih razvojnih i kreditnih projekata koji osiguravaju zapošljavanje povratnika, obnova i izgradnja infrastrukturnih kapaciteta (putevi, elektrifikacija, vodosnadbijevanje, javna rasvjeta, vjerski, sakralni i sportski objekti, objekti društvenog karaktera itd.) preduzimanje potrebnih mjera kako bi se povratnicima olakšao pristup pravu na zdravstvenu, socijalnu i penzionu zaštitu, obrazovanje, rad i zapošljavanje u cilju smanjenja siromaštva i osiguranja reintegracije povratničke populacije u mjestima povratka. Projekti, planovi i programi podrške razvojnih projekata održivosti povratka i zapošljavanja pripremaju se u skladu sa preporukama državnih i federalnih strategija koje su u vezi sa povratkom raseljenih osoba i izbjeglica, važećim državnim i federalnim zakonima iz oblasti raseljenih osoba, izbjeglica i povratnika, godišnjim planovima Ministarstva, Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine i Odbora za povratak Parlamenta Federacije, prikupljanje podataka o potrebama povratnika za pripremu projekata, planova i programa podrške održivosti povratka i zapošljavanja u saradnji sa Regionalnim centrima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, nadležnim kantonalnim ministarstvima, upravama i općinskim službama, udruženjima povratnika, domaćim i stranim nevladinim humanitarnim organizacijama; vrši realizaciju razvojnih projekata podrške održivosti povratka i zapošljavanja u saradnji sa ostalim sektorima Ministarstva i drugim subjektima nadležnim za oblast investiranja iz razvojnih projekata, realizaciju zajedničkih projekata podrške održivosti povratka po osnovu sporazuma o zajedničkom finansiranju sa drugim državnim i federalnim ministarstvima, federalnim institucijama i nevladinim organizacijama, obavlja poslove izrade projektno tehnološke dokumentacije, učestvuje u izradi normativnih akata, propisa i dokumenata za raspisivanje javnih poziva u vezi sa javnim nabavkama i konkurisanja korisnika, organizira i koordinira nabavke i izbor korisnika, vrši organizaciju izvedbenih operativnih aktivnosti realizacije planova, programa i zajedničkih projekata održivog povratka i zapošljavanja, nadzor i evaluaciju izvršenja planova, programa i zajedničkih projekata, izvještava o realizaciji, predlaže korekcije i provodi poboljšanja, vrši monitoring ostvarenih ciljeva i realizacije projekata, učestvuje u izradi trogodišnjeg strateškog plana, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu ministarstva, kao i sve druge poslove iz nadležnosti Ministarstva u oblasti održivosti povratka.

Kontakt:

Pomoćnik ministra Tel.: +387 33 20 17 56 
Odsjek za Investicije i volontere Tel.: +387 33 21 82 66 
Odsjek za Infrastrukturu Tel.: +387 33 21 50 84 
Odsjek za zapošljavanje u poljoprivredi Tel.: + 387 33 20 55 43 
Terezije 56
Sarajevo
Tel.: +387 33 20 17 56
Fax.: +387 33 20 17 56
Email: odrzivi@fmroi.gov.ba
 

Sektor za izgradnju i obnovu stambenih objekata raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica:

Pomoćnik ministra:

mr. Nisvet Mujanović 
 

OPIS POSLOVA:

U Sektoru za raseljene osobe, povratnike, izbjeglice, readmisiju i dijasporu obavljaju se slijedeći poslovi: zajednički i samostalno provodi obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica, učestvuje u izradi Strategije koja se odnosi na realizaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, Strategije reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, Strategije neprofitnog-socijalnog stanovanja u Bosni i Hercegovini i drugih strategija koje tretiraju ovu oblast. Učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i podzakonskih akata iz oblasti raseljenih osoba, povratnika, izbjeglica, reintegraciji povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, neprofitnog-socijalnog stanovanja i priprema protokole i memorandume o zajedničkoj saradnji sa dijasporom. Vodi evidenciju o stanju raseljenih osoba, povratnika, izbjeglica BiH u odnosu na prijave na javne oglase za rekonstrukciju stambenih jedinica, evidenciju o ostvarenim povratcima kroz realizirane programe povratka ministarstva i zajedničke programe sa vladinim i nevladinim sektorom, evidenciju podataka povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, evidenciju o dijaspori, evidenciju o vrsti pružene pomoći i potrebama povratničkih porodica za potpunu reintegraciju u lokalnu zajednicu, evidenciju o mladim povratničkim porodicama i njhovim potrebama kao i evidenciju o povratku i potrebama stručnih kadrova. Učestvuje u izradi trogodišnjeg strateškog plana, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva. Vrši koordinaciju sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima, kantonima, općinama povratka i boravka, udruženjima, nevladinim organizacijama i donatorima u cilju realizacije planova i programa za povratak. Planovi i programi pripremaju se u skladu sa preporukama iz državnih i federalnih strategija koje su u vezi sa povratkom raseljenih osoba i izbjeglica, ostvarenih povrataka, broja raseljenih osoba, povratnika po osnovu readmisije, saradnji sa dijasporom Bosne i Hercegovine, državnim i federalnim zakonima iz spomenute oblasti, trogodišnjim strateškim planom, godišnjim planovima povratka Ministarstva, Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, odborima za povratak Parlamenta Federacije BiH i vladinog i nevladinog sektora. Učestvuje u pripremi i realizaciji zajedničkih projekata koji se realiziraju u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i finansiraju putem Fonda za povratak BiH, kao i zajedničkih programa sa vladinim i nevladinim sektorom. Inicira i učestvuje u organizaciji održavanja donatorskih konferencija u cilju obezbijeđenja finansijskih sredstava za stvaranje uslova za povratak. Učestvuje u pripremi programa radi kreditnog zaduženja Federacije BiH i Bosne i Hercegovine u svrhu obezbijeđenja sredstava za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba, izbjeglica, povratnika i državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, za stambeno zbrinjavanje korisnika kolektivnih centara/alternativnog smještaja po modelima neprofitnog-socijalnog stanovanja. Vrši izradu informacija, izvještaja i analiza o stanju iz oblasti povratka. U cilju ostvarivanja zaštite prava raseljenih osoba i povratnika prati izmjene zakonskih propisa u oblasti prava raseljenih osoba i povratnika, vrši kampanje i upoznavanje sa nastalim izmjenama pravnih propisa, pruža pravnu pomoć i evidentira rezultate ovih aktivnosti. Vrši izbor korisnika za dodjelu pomoći za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u skladu sa Zakonom i procedurama za odabir korisnika, vrši snimanje i obradu socio-ekonomskog statusa povratnika, rješava i prati izvršenje prispjelih podnesaka i zahtjeva. Vrši snimanje stepena oštećenosti stambenih objekata i priprema specifikacije potrebnog građevinskog materijala, vrši snimanje i pripremu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“, učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije za isporuku građevinskog materijala i izvođenje radova na obnovi i rekonstrukciji, vrši nadzor nad izvođenjem radova, priprema dokumentaciju i realizira tehnički pregled i predaju objekata krajnjim korisnicima, implementira zajedničke projekte koji se realiziraju u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, a finansiraju putem Fonda za povratak BiH, prati realizaciju i organizira tehnički pregled i predaju objekata, izvještava o realizaciji projekta. U slučaju potrebe, vrši snimanje javnih, infrastrukturnih i vjerskih objekata kao i tehnički pregled navedenih objekata. Vrši organizaciju isporuke građevinskog materijala, prati isporuku, vrši kontrolu kvaliteta i kvantiteta isporučenog građevinskog materijala, priprema potrebnu dokumentaciju i vrši primopredaju građevinskog materijala na relaciji dobavljač – krajnji korisnik donacije, prati ugradnju doniranog građevinskog materijala, vrši tehnički pregled objekata, monitoring i evaluaciju realiziranih programa.

Kontakt:

Hamdije Čemerlića 2
Sarajevo
Tel.: +387 33 64 88 80, +387 33 64 88 81
Fax.: + 387 33 52 41 24
Email: izbjeglice@fmroi.gov.ba

Sektor za humanitarnu djelatnost, razvojnu pomoć EU fondova i dijasporu:

Pomoćnik ministra: 
Zdravko Beljo

OPIS POSLOVA:

U Sektoru za humanitarnu djelatnost i razvojnu pomoć EU fondova obavljaju se slijedeći poslovi: učešće u pripremi prednacrta i nacrta zakona i podzakonskih akata iz humanitarne oblasti, praćenje izvršenja propisa, pripremanje bilansa potreba, identifikacija korisnika, pripremanje kriterija za raspodjelu, saradnja sa međunarodnim i drugim humanitarnim organizacijama, utvrđivanje potreba za humanitarnom pomoći, izrada bilansa za humanitarnom pomoći na nivou Federacije BiH, praćenje ostvarivanja bilansa potreba za humanitarnom pomoći na nivou Federacije BiH, ostvarivanje saradnje u vezi sa izradom bilansa i praćenje ostvarivanja bilanca, sintetička obrada podataka o korisnicima humanitarne pomoći i potrebama za humanitarnom pomoći, iniciranje, prikupljanje i evidentiranje projekata i davanje ocjene o njihovoj opravdanosti, prezentacija projekata, ostvarivanje saradnje sa donatorima radi realizacije projekata, praćenje realizacije projekata kada je jedna od ugovornih strana Federacija BiH, posredovanje kod zaključivanja ugovora između humanitarnih organizacija i izvođača projekta, kad jedna od ugovornih strana nije Federacija BiH, izdavanje dozvola stranim humanitarnim organizacijama za realizaciju predloženih humanitarnih projekata, razmatranje i davanje mišljenja na planove i programe djelatnosti humanitarnih organizacija, praćenje rada humanitarnih organizacija i na osnovu toga izrada izvještaja, informacija i drugih materijala, pripremanje prijedloga protokola o saradnji sa vladinim i nevladinim humanitarnim organizacijama i saradnja u oblasti humanitarne pomoći; koordinacija rada domaćih udruženja i fondacija koja se bave humanitarnom djelatnošću i stranih humanitarnih organizacija, prikupljanje humanitarnih projekata (proizvodnja hrane, odjeće, obuće, izgradnja i sanacija naselja i objekata, projekti iz djelatnosti socijalne i dječije zaštite, projekti socijalne adaptacije, projekti organizacije pomoći i povratka raseljenih lica i izbjeglica), stručno- administrativni i ostali administrativno – tehnički i pomoćni poslovi, izrada izvještaja, informacija i drugih materijala, saradnja sa Federalnim inspektoratom nadležnim za ovu oblast. Učešće u planiranju aktivnosti koje se tiču prioritetnih zahtjeva procesa evropskih integracija iz nadležnosti ministarstva, praćenje zakona i podzakonskih akata iz oblasti evropskih integracija, planiranje i priprema strateških, planskih i programskih dokumenata i projekata za korištenje instrumenata i programa pretpristupne pomoći EU fondova, izrada i učešće u procesu programiranja, provedbe i praćenja provedbe programa pretpristupne pomoći EU fondova, saradnja sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Generalnim sekretarijatom i koorinatorom za EU integracije pri Vladi Federacije BiH, uspostavljenim organizacionim jedinicama za EU integracije u drugim ministarstvima na nivou Vlade Federacije BiH, kantona i lokalnih zajednica, uspostavljenim organizacionim jedinicama za EU integracije u organima uprave Bosne i Hercegovine i Direkcijom za Evropske integracije. obavlja poslove koordinacije, saradnje, razmjene i prijenosa informacija između vladinih i nevladinih organizacija u cilju pravovremenog planiranja i programiranja potreba i projekata za sredstvima EU fondova, predlaganje mjera i aktivnosti za poboljšane realizacije pomoći iz EU fondova i većoj apsorpciji pretpristupne pomoći, priprema informacije i izvještaje o aktivnostima i projektima iz programa pretpristupne pomoći EU fondova, te druge poslove iz djelokruga rada.

Kontakt:

Hamdije Čemerlića 2
Sarajevo
Tel.: +387 33 44 45 63
Fax.: +387 33 44 45 63
Email: hum_djelatnost@fmroi.gov.ba

Jedinica za internu reviziju

Pomoćnik ministra: 
Helena Jurković

OPIS POSLOVA:

Sukladno Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru FBiH interna revizija je dio sveobuhvatnog sistema interne financijske kontrole u javnom sektoru. Neovisna je i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja ministarstva. Pomaže ministarstvu u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, internih kontrola i upravljanja procesima.

Kontakt:

Hamdije Čemerlića 2 
Sarajevo
Tel.: +387 33 26 53 20
Fax.: +387 33 22 65 53
Email: 

Prijava na javni poziv